La margine de drum

[sin­gle­pic id=198 h=590 float=center]Pe dru­mul spre Iasi soa­rele imi bate in oglinda retro­vi­zoare. Fra­nez si par­chez in pri­mul spa­tiu ce-mi per­mite sa scot masina in afara dru­mu­lui. Opresc sa putem admira un pic apu­sul si sa luam o gura de aer in mij­lo­cul cam­pu­lui, chiar daca acesta este langa o sosea intens cir­cu­lata. Totusi, asa cum sunt obis­nuit, imi observ si ami­cii. Pun mana pe camera si imi incep “rafala”. Asta nu face nimic alt­ceva decat sa ne bin­e­dis­puna si mai mult. Sper ca aceasta buna dis­po­zi­tie sa va cuprinda si pe voi la vede­rea fotografiilor.

[ngga­l­lery id=13]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge